واگویه های تنهایی

یکشنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 02:36 ب.ظ

نصایح شیخ اجل!

این جناب شیخ اجل سعدی هم عجب فهمیده بوده اند ها، چه نصیحتها فرموده اند این آقایان را در زمانی که لگام و مهار رفتار از دستشان در میرود و......................  

 

؛ پیرمردی لطیف در بغداد            دخترک را به کفشدوزی داد

مردک سنگدل چنان بگزید         لب دختر که خون ازو بچکید

 بامدادان پدر چنان دیدش          پیش داماد رفت و پرسیدش

کای فرومایه این چه دندانست؟    چند خائی لبش؟ نه انبانست

 به مزاحت نگفتم این گفتار          هزل بگذار و جد ازو بردار

خوی بد در طبیعتی که نشست    ندهد جز به وقت مرگ از دست؛ 

                                                          مریم۵ اردیبهشت